Privacy Statement

Privacy beleid Vitaliteit Rhenen/ Carina Coacht

Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geef je aan ons Privacy beleid te accepteren.

Dit is het privacy beleid van Vitaliteit Rhenen/ Carina Coacht, hierna ook te noemen ‘CC’, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66947502.

Je leest hieronder welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy beleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je contact opnemen met info@carinacoacht.nl

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt en doen er alles aan om jouw privacy te beschermen. We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en van onze klanten en we dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons privacy beleid is van toepassing op onze diensten. Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waar wij worden genoemd of waar op onze website naar wordt verwezen.

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

De aan ons verstrekte gegevens zullen we niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens.

Wanneer je e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of als op schrift, in een afgesloten ruimte. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Afbeeldingen
Foto’s gemaakt tijdens (groeps-)trainingen kunnen gebruikt worden op de website of op sociale media voor informatieve doeleinden.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw trainer / therapeut / coach, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat het intakeformulier met de door jou verstrekte gegevens over onder andere je gezondheidstoestand, eventuele aantekeningen onzerzijds over de sessies en eventueel e-mailverkeer tussen jou en ons.

Wij doen ons uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende trainer / therapeut / coach hebben wij als enigen toegang tot de gegevens in het dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing van of naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • voor de financiële administratie, zodat wij onze administratie kunnen uitvoeren en aan onze belastingplicht kunnen voldoen.

Als klant heb je inzage in alle persoonlijke informatie die door jou aan ons is verstrekt. Wil je helemaal verwijderd worden uit onze systemen, stuur dan een mail naar info@carinacoacht.nl

Alleen als je dat expliciet hebt aangegeven, ontvang je van ons regelmatig een nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Je gegevens worden dan verwijderd.

Het kan soms nodig zijn om de privacyverklaring aan te passen als er iets wijzigt in onze dienstverlening en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsbescherming. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy beleid te raadplegen.

Overzicht gebruik gegevens door ‘CC’:

Financiële administratie: naam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaande saldo.
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verlenen van de dienst zelf: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst worden verzameld.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturering: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens voor afgenomen dienst
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Direct marketing: Naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief: Naam, NAW-gegevens, e-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social media marketing: naam, klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website analytics: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Chatfunctie website: inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (beantwoorden vraag)
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
‘CC’ heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij ‘CC’ over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen: Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij ‘CC’. Je kunt verzoeken dat ‘CC’ je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ‘CC’ te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van ‘CC’ of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht: Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ‘CC’ te verkrijgen. ‘CC’ zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat ‘CC’ je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door ‘CC’: Een verzoek kan verstuurd worden naar info@carinacoacht.nl . ‘CC’ zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat ‘CC’ een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Als ‘CC’ je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens: ‘CC’ zal uitsluitend gegevens verstrekken aan een derde partij als zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Wijziging van dit Privacy beleid: Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy beleid en de wijze waarop ‘CC’ je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@carinacoacht.nl . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop ‘CC’ jouw gegevens verwerkt. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.